biuro@sk1920.pl

REJESTRACJA


Informacja Administratora Danych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10.05.2018r. informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SK 1920 Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów z Katowic z siedzibą w Katowicach, a jego akta rejestrowe przechowywane są przez Urząd Miasta Katowice, Wydział spraw obywatelskich, zwane dalej SK 1920.

2. Z administratorem danych można kontaktować się: pod adresem poczty elektronicznej: biuro@ sk1920.pl

3. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych SK 1920 – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez SK 1920, w ramach, których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom, którym SK 1920 udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz SK 1920 na podstawie zawieranych umów, np. bankom w zakresie realizacji płatności, organom publicznym uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres Twojego członkostwa w SK 1920. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SK 1920. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny; przenoszenia danych, obejmujące prawo do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie SK 1920); wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów statutowych, w tym przyjęcia do SK 1920.