biuro@sk1920.pl

STATUT

Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn.:


SK 1920 Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów w Katowicach
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę SK 1920 Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów w Katowicach
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice a terenem działań obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Katowic i województwa śląskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, na terenie innych państw.
4. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Cele Stowarzyszenia:
a) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia oraz kibiców Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów. W szczególności kibiców tych drużyn związanych z miastem Katowice. Poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną, turystyczną, edukacyjną i towarzyską,
b) Popularyzacja marki, tradycji, osiągnięć Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów, oraz budowanie pozytywnego wizerunku klubów i kibiców w Polsce i na świecie,
c) Współpraca marketingowa i medialna z władzami Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów,
d) Prowadzenie działań mających na celu wsparcie organizacyjne, rzeczowe, finansowe Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów,
e) Pomoc w pozyskiwaniu sponsorów oraz reklamodawców dla Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów,
f) Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej służącej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
g) Działania mające na celu zachowanie oraz wspieranie regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego i sportowego,
h) Wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu i form aktywnego wypoczynku,
i) Współpraca w sferze zadań publicznych z właściwymi organizacjami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami,
j) Propagowanie ducha sportu zgodnie z zasadami fair play,
k) Działania związane z popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży,
l) Wspieranie niepełnosprawnych kibiców.
m) Działania związane z wsparciem charytatywnym i dobroczynnym,
n) Działania na rzecz wspólnot i społeczności lokalnej.
7. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) Wsparcie Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów, w organizacji i realizacji ich projektów m.in. wydarzeń i turniejów sportowych, festynów, wyjazdów oraz spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenie i innych kibiców,
b) Angażowanie członków Stowarzyszenia oraz innych kibiców Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zawodach sportowych organizowanych przez klub i przyczynianie się do poprawy atmosfery na widowni,
c) Organizacja dopingu drużyny Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów podczas imprez sportowych oraz przygotowanie opraw meczowych,
d) Organizacja spotkań z byłymi zawodnikami Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów oraz z osobami związanymi z historią klubów, obiektów sportowych i miasta Katowice,
e) Zbieranie, tworzenie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki kibicowskiej, sportowej i historycznej Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów,
f) Ścisła współpraca z Klubami Kibica i Sympatykami Klubów „RUCH” Chorzów i „NAPRZÓD” Janów z terenu całego kraju i zagranicy,
g) Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży oraz członków Stowarzyszenia i innych kibiców,
h) Zorganizowanie biura Stowarzyszenia oraz pomocy interwencyjnej dla kibiców,
i) Organizacja akcji charytatywnych, których celem jest wspieranie organizacji pozarządowych w tym organizacja wolontariatu oraz zachęcanie do honorowego krwiodawstwa.
8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
9. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklaracje.
10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
11. Członek ma prawo do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborze Zarządu, korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
12. Członkowie mają obowiązek do brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, uczestnictwa w zebraniach członków, przestrzegania regulaminu, regularnego płacenia składek.
13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy lub z powodu rażącego naruszania zasad regulaminowych,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.
14. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Członków. Uchwała Zebrania jest ostateczna. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy członkostwo jest zawieszone.
15. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik
c) Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi trzech członków.
16. Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna wybierane są przez Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat z możliwością ponownego wyboru.
17. W przypadku wakatu w Zarądzie oraz Komisji Rewizyjnej z powodu wykluczenia, rezygnacji, itd. skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.
18. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej.
19. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków.
20. Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając (e-mail, telefonicznie, pisemnie) członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, wówczas zebranie odbywa się w drugim terminie, który następuje 30 minut po podanym terminie pierwszego zebrania.
21. Zebranie obraduje w/g uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
22. W sytuacjach nadzwyczajnych Zarząd – na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia – musi zwołać Zebranie Członków.Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
23. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian regulaminu,
c) wybór i odwołanie Zarządu,
d) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich.
24. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest łącznie dwóch członkowie Zarządu.
25. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
26. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy nadzur i kontrola działalności Stowarzyszenia.
27. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c) dotacje, otrzymane na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia.
28. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu.
29. Decyzje w zakresie zwykłego zarządu podejmuje Zarząd. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
30. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000zl.
31. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
32. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
33. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.